Algemene Voorwaarden Media123

                                                                        

                      1.      Algemeen

                       1.1    Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Media123,
                                op alle tussen Media123 en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten,
                                alsmede op alle (rechts-) handelingen ter voorbereiding c.q. ter uitvoering
                                daarvan.

                       1.2    Toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden of bedingen van
                                opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

                       1.3    Wijzigingen van c.q. aanvullingen op deze voorwaarden en/of de
                                overeenkomst zijn alleen van kracht indien en voor zover deze door Media123
                                schriftelijk zijn bevestigd.                        

                       2.     Offertes

                       2.1    De geldigheidsduur van offertes bedraagt, indien niet anders is
                                overeengekomen, 30 dagen.

                       2.2    Na afloop van de geldigheidsduur kunnen geen rechten meer worden ontleend
                                aan de offerte.

                       3.      Aanmeldingen voor opleidingen en overeenkomsten.                      

                       3.1    Een overeenkomst (tot het geven van opleidingen dan wel het verrichten van
                                overige diensten) komt slechts tot stand indien en voor zover Media123 een
                                opdracht (c.q. aanmelding voor een opleiding) schriftelijk heeft aanvaard.

                       3.2    Alle overige overeenkomsten en later gemaakte aanvullende afspraken zijn
                               voor Media123 alleen bindend indien deze  door Media123 schriftelijk en
                               uitdrukkelijk zijn bevestigd door personen die Media123 rechtsgeldig kunnen
                               vertegenwoordigen.

                       4.      Toepasselijkheid

                       4.1    Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn op alle
                                 activiteiten, prijsopgaven, offertes, afspraken en overeenkomsten
                                 (waaronder doch niet uitsluitend tot levering van zaken en het verrichten
                                 van diensten, onder andere bestaande uit verhuur en verkoop van
                                 apparatuur en terbeschikkingstelling van personeel), en op alle overige
                                 rechtsbetrekkingen tussen partijen de  onderhavige voorwaarden van
                                 toepassing.

                       4.2    Afwijkingen van deze voorwaarden binden Media123 alleen wanneer zulks
                                door Media123 schriftelijk wordt bevestigd.

                       4.3    De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever of
                                van enige rancheorganisatie wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

                       4.4    Indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden op welke
                                grond dan ook onverbindend zijn of worden verklaard, blijven deze algemene
                                voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Media123 en
                                Opdrachtgever zullen de bepalingen dan vervangen door nieuwe bepalingen
                                die de strekking van de voorgaande bepalingen zoveel mogelijk nabijkomen.

                      4.5    Slechts de Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden is authentiek
                               en zal, in geval van inconsistentie met enige vertaling van deze algemene
                               voorwaarden, prevaleren.

                       5.       Annulering

                       5.1    Binnen de wettelijk bedenktermijn van zeven werkdagen kunt u uw inschrijving
                                kosteloos annuleren, tenzij de training /cursus binnen deze zeven dagen start.
                                Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail. Indien een training of cursus
                                ongeacht de reden daarvan, binnen een termijn van 29 tot 15 werkdagen voor 
                                aanvang van de afgesproken datum van de training of cursus wordt
                                geannuleerd, is 50% van het cursusbedrag verschuldigd. Indien een training
                                of cursus na deze termijn wordt geannuleerd, of indien de opdrachtgever
                                niet op komt dagen is 100 % van het cursusbedrag verschuldigd.

                       5.2    Indien Opdrachtgever binnen 15 tot 3 werkdagen voor de aanvang van de
                                training of cursus verzoekt om verschuiving van de training of cursus
                                Media123 met deze verschuiving instemt, dan is 25 % van de training
                                of cursus prijs verschuldigd. Indien een training of cursus binnen 3
                                werkdagen voor aanvang wordt verschoven is 50% van de training of
                                cursusprijs verschuldigd.

                       5.3    Media123 accepteert vervangers voor reeds ingeschreven opdrachtgevers.

                       5.4    Indien de Opdrachtgever dan wel de door de Opdrachtgever aangewezen
                                deelnemer(s) na aanvang van de  training of cursus overeengekomen dienst
                                deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de training
                                of cursus overeengekomen dienst deelneemt, heeft de Opdrachtgever geen
                                recht op enige terugbetaling.

                       5.5    Media123 heeft het recht zonder opgave van reden de opdracht te annuleren
                                of deelname van een Opdrachtgever dan wel de door een Opdrachtgever
                                aangewezen deelnemer(s) te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever
                                recht heeft op terugbetaling van het volledige bedrag.

                       5.6    Eenmaal verschoven trainingen of cursussen kunnen niet nogmaals
                                verschoven of geannuleerd worden.

                       5.7    Annuleringen en verschuivingen kunnen alleen schriftelijk worden opgegeven
                                en dienen voor boven gestelde termijnen in bezit te zijn van Media123.

                       5.8    Indien een training door een partner van Media123 wordt uitgevoerd, kunnen
                                in afwijking van het bovenstaande, de annuleringsvoorwaarden van de partner
                               van toepassing zijn.

                       6.      Prijzen

                       6.1    Voor alle door Media123 aangeboden opleidingen en overige diensten gelden
                                de prijzen, dan wel de tarieven, zoals vermeld in het trainingsprogramma van
                                Media123. Alle prijzen zijn inclusief de dan geldende BTW tarief.

                       6.2    Deze prijzen en tarieven zijn gebaseerd op de op het moment van het sluiten
                                van de overeenkomst geldende  omstandigheden. Mochten die
                                omstandigheden ná het sluiten van de overeenkomst wijzigen, dan behoudt
                                Media123 zich het recht voor om haar prijzen dienovereenkomstig aan te
                                passen. Indien en voor zover de prijzen dus met meer dan 10% worden
                                verhoogd, heeft cliënt het recht de overeenkomst te ontbinden.)   

                       7.      Aanbiedingen – kortingen en acceptatie 

                       7.1    Aanbiedingen en/of kortingen zijn niet te gebruiken in combinatie met andere
                                aanbiedingen en/of kortingen.

                       7.2    Acties voor speciale acties kunnen afwijkende of aanvullende voorwaarden
                               gelden. Deze staan altijd vermeld op de webpagina of brochure die bij de
                               speciale actie behoort.

                       7.3    Door inschrijving geeft de Opdrachtgever/deelnemer te kennen deze
                                voorwaarden re accepteren.

                       8.     Betaling

                       8.1   Opdrachtgever zal de hem in rekening gebrachte bedragen bij akkoord gelijk
                               betalen via Ideal aan Media123. Cursussen en trainingen die speciaal in
                               overleg met opdrachtgever worden ontwikkeld geld er een betalingstermijn
                               van 30 dagen. Alle aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen
                               moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Opdrachtgever is niet
                               bevoegd tot verrekening. Opdrachtgever heeft verder niet het recht om enige
                               betalingsverplichting jegens Media123 op te schorten.

                       8.2   Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is Opdrachtgever in
                               verzuim. In dat geval zijn alle  vorderingen, uit welke hoofde ook, van
                               Media123 op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

                       8.3   Opdrachtgever is over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de
                                betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag vertragingsrente verschuldigd gelijk
                                aan de op dat moment in Nederland geldende wettelijke rente, vermeerderd
                                met een opslag van 3%.

                       8.4    Indien Opdrachtgever jegens Media123 in verzuim is, is hij verplicht Media123
                               de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door
                               opdrachtgever te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste
                               10% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van EUR 125,00, te
                               vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting. Ieder bedrag dat
                               van Opdrachtgever wordt ontvangen zal allereerst strekken tot voldoening van
                               alle eventueel verschuldigde rente en kosten.

                       8.5   Opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van Media123 medewerking te
                               verlenen aan het stellen van een deugdelijke zekerheid.

                       9.      Garantie

                       9.1    Media123 staat er jegens Opdrachtgever voor in dat de door haar geleverde
                               opleidingen en overige diensten voldoen aan hetgeen is overeengekomen.
                               Klachten dienen onmiddellijk na constatering van de gebreken aan Media123
                               te worden gemeld. Op voorwaarde dat tijdig en correct is geklaagd en 
                               genoegzaam is aangetoond dat de opleidingen en/of overige diensten niet
                               voldoen aan hetgeen is overeengekomen, zal Media123 deze opleidingen
                               en/of overige diensten opnieuw deugdelijk uitvoeren.Door voldoening aan die
                               prestatie is Media123 ter zake van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever
                               volledig gekweten en tot geen verdere (schade-)vergoeding gehouden.

                     10.      Intellectuele eigendom

                     10.1    Opdrachtgever krijgt geen recht van intellectuele eigendom met betrekking tot
                                de opleidingen en overige diensten,  dan wel de ter beschikking gestelde
                                materialen, zulks ongeacht de vraag of die intellectuele eigendomsrechten bij
                                Media123 dan wel bij een ander berusten.

                     10.2    Media123 verklaart dat naar haar beste weten de opleidingen en overige
                                diensten geen inbreuk maken op In Nederland geldende intellectuele
                                eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraken van derden ter
                                zake van een inbreuk op dergelijke rechten, kan Media123 zo nodig de
                                desbetreffende opleidingen en overige diensten vervangen of wijzigen,
                                dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.
                                Opdrachtgever heeft uitsluitend het recht de overeenkomst te ontbinden
                                voor zover instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden
                                verlangd.

                     10.3    Opdrachtgever zal Media123 onmiddellijk in kennis stellen van enige
                                aanspraak van een derde ter zake van een inbreuk op intellectuele
                                eigendomsrechten met betrekking tot de opleidingen en overige diensten. 
                                Als dan is Media123 bevoegd daartegen mede namens opdrachtgever
                                verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, dan wel
                                met die derde een minnelijke regeling te treffen. In alle gevallen zal 
                                Opdrachtgever Media123 zijn optimale medewerking verlenen.

                     10.4    Voor alle werkstukken die door de deelnemers zijn vervaardigd berust het
                                auteursrecht bij de Media123, onafhankelijk op welke drager het is vastgelegd.
                                Door het feit van deelneming wordt de deelnemer geacht de rechten van
                                bedoelde werkstukken/materiaal aan de Media123 te hebben overgedragen.

                     11.      Verzuim en ontbinding

                     11.1    Bij verzuim van de opdrachtgever of in een van de in artikel 11.2 genoemde
                                gevallen is Media123 bevoegd tot opschorting van de uitvoering van elke
                                overeenkomst en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van enige
                                overeenkomst.

                     11.2    In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of
                                liquidatie van (het bedrijf van)  opdrachtgever, zullen alle overeenkomsten
                                van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Media123 binnen een redelijke tijd
                                mededeelt nakoming van (een deel van) de overeenkomst te verlangen.

                     11.3    Het bepaalde in de artikelen 11.1 en 11.2 doet niet af aan de overige rechten   
                                van Media123 op grond van de wet en de overeenkomst.                        

                     11.4    Als de minimale inschrijving voor een cursus en /of training niet wordt behaald
                                is Media123 bevoegd tot opschorting van de uitvoering van elke overeenkomst
                                en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van enige overeenkomst.

                     11.5    In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in (i) 11.1 of (ii) 11.2, zijn
                                respectievelijk (i) alle vorderingen van Media123 op Opdrachtgever uit hoofde
                                van de betreffende overeenkomst(en) en (ii) alle  vorderingen van Media123
                                op opdrachtgever onmiddellijk en in het geheel opeisbaar (en is Media123
                                gerechtigd de betreffende producten terug te nemen. In verband daarmee
                                zullen Media123 en haar gemachtigde(n) zijn gerechtigd om de terreinen en
                                gebouwen van cliënt te betreden teneinde de producten in bezit te nemen.
                                Opdrachtgever is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde
                                Media123 in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.)                                 

                     12.      Overmacht

                     12.1    Iedere verplichting van media123 tot nakoming van de overeenkomst wordt
                                opgeschort voor de duur dat nakoming ten gevolge van overmacht niet of niet
                                behoorlijk mogelijk is.

                     12.2    Duurt de overmacht toestand 14 dagen, dan hebben beide partijen het recht
                                de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmacht
                                situatie dit rechtvaardigt.

                     12.3    Ingeval van overmacht heeft cliënt geen recht op enige (schade-)vergoeding,
                                ook niet als Media123 als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht
                                hebben.

                     12.4    Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Media123 onafhankelijke
                                omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens cliënt
                                geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar
                                verplichtingen in redelijkheid niet van Media123 kan worden verlangd,
                                ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst
                                te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: oorlog,
                                onlusten, overstroming, brand, stakingen, uitsluitingen, blokkade, oproer,
                                stagnatie of andere problemen bij de productie bij Media123 of haar
                                toeleveranciers, problemen bij het eigen of door derden verzorgde transport,
                                devaluatie, verhoging van invoerrechten en/of accijnzen en/of belastingen,
                                maatregelen van enige overheidsinstantie, het ontbreken van enige van
                                overheidswege te verkrijgen vergunning, ongevallen, ziekte en
                                computerstoringen; dit alles op  de locatie waar de opleiding plaatsvindt.

                     13.      Ziekte van docent

                     13.1    Bij ziekte en/of verhindering van een docent zal Media123 indien mogelijk
                                binnen 48 uur voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen.

                     13.2    Indien vervanging binnen de gestelde termijn niet mogelijk blijkt te zijn, zal
                                Media123 de opdrachtgever hiervan binnen 24 uur op de hoogte stellen
                                en is artikel 12 van toepassing.

                     13.3    Indien Media123 binnen 48 uur voor gelijkwaardige vervanging zorg draagt is
                                artikel 12 niet van toepassing en kan cliënt geen recht doen gelden op
                                vergoeding van schade, rente en kosten en/of korting op of vermindering van
                                de overeengekomen vergoeding.

                     14.      Telefonisch Consult

                     14.1    In het geval dat de Opdrachtgever dan wel de deelnemer(s) Media123
                                telefonisch consulteert, worden de kosten van het telefonisch consult bij
                                de opdrachtgever in rekening gebracht naar rato van het door Media123
                                gehanteerde dagdeeltarief.

                     15.      Toepasselijk recht en rechtskeuze

                     15.1    Alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden
                                van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

                    1 5.2    De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

                     15.3    Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of deze
                                voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dringend
                                voorgeschreven,  zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter
                                te Den Haag, met dien verstande dat Media123 het recht heeft vorderingen,
                                al dan niet gelijktijdig, tegen Opdrachtgever aanhangig te maken bij andere
                                rechterlijke colleges die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis
                                te nemen.